Så arbetar vi

I samtliga Helsingborgs stads skolor arbetar vi tillsammans för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan som är framåtsyftande, där behov och utvecklingsområden står i fokus. Regelbunden återkoppling och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp. Eleverna har nationella prov i år 3, 6 och 9.

Dokumentationen av elevens lärande sker i Unikum, ett digitalt verktyg för att kommunicera och skapa tillgänglighet för föräldrar och elever. Unikum når du via Skolportalen.

I Unikum dokumenteras elevens kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas mål och kommuniceras med elev och vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP). Den ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas enligt läroplan och kursplan. IUP:n ska även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

I årskurs 4-9 har alla elever tillgång till Chrome books.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.