Så arbetar vi

Vi ingår i Helsingborgs stads skolor och tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Vi har cirka 400 elever, från de yngsta i f-klass till de äldsta i åk 9.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp. Eleverna har nationella prov i år 3, 6 och 9.

Dokumentationen av elevens lärande sker i Unikum, ett digitalt verktyg för att kommunicera och skapa tillgänglighet för föräldrar och elever. Unikum når du via Skolportalen.

I Unikum dokumenteras elevens kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas mål och kommuniceras med elev och vårdnadshavare. I samband med utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan (IUP). Den ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas enligt läroplan och kursplan. IUP:n ska även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Undervisning

På Holstagårdsskolan har vi elever från f-klass upp till åk 9. Skolan är indelad i tre olika arbetslag, f-3, 4-6 och 7-9. I varje arbetslag finns en klass av varje årskurs. Klasserna har 2-3 mentorer som också undervisar i klassen. Vi blandar det som vissa kallar traditionell undervisning med ämnesövergripande arbetssätt. Det finns en mix av läroböcker, praktiskt material och digitala verktyg i undervisningen. Från och med åk 4 arbetar vi en-till-en med chrome books. I de lägre årskurserna har eleverna tillgång till Ipads vid vissa moment.