Projektarbete suddar ut ämnesgränserna

Eleverna i årskurs nio är mitt uppe i ett projektarbete om Andra världskriget. I klassrummet samsas de om Ipads och musikinstrument som är kopplade till datorer och mixerbord.

– Det kan se lite rörigt ut, men eleverna har full koll och vet exakt vad de ska göra, förklarar Micke Cavallin, som är lärare i svenska, bild och musik.

Det var när Holstagårdsskolan utökades med högstadiet för några år sedan som nya och tidigare lärare såg många fördelar och vinster med att jobba i projekt över ämnesgränserna.

– Eleverna får ett fokus, istället för att bli splittrade i flera ämnen. Vi utgår från en övergripande frågeställning som tangerar många ämnen, berättar Marie Bylund, som är lärare i de samhällsorienterande ämnena.

Ett projekt pågår vanligtvis i fyra-fem veckor. Introduktionen till ett projekt kan bestå av föreläsningar och studiebesök i ämnen som ingår i projektet. Eleverna får läsa  texter med uttryck och begrepp som är relevanta i projektet. Sen tar en arbetsperiod vid, där eleverna jobbar både i grupp och enskilt och har täta avstämningar med feedback mellan elever och mellan lärare och elev. Slutfasen består av examinationer som kan vara i form av redovisningar och presentationer i film, skriftligt eller som en utställning. Ofta bjuds andra elever eller föräldrar in till vernissage. Eleverna reflekterar över sitt eget lärande under hela arbetsprocessen.

Micke och Marie berättar att i de projekt de väljer att jobba kan många av ämnena skifta. När de jobbade med Relationer kring kärlek, sex och samlevnad, valde de att ta in svenska, engelska, biologi och religion. I projektet Shop until you drop var ämnena hemkunskap, svenska, engelska, kemi, bild, geografi och samhällskunskap med.

– Vi vill att skolan ska spegla världen, eleverna ska lära sig att tänka som utanför skolan. Där är ju inte verkligheten uppdelad i olika ämnen, säger Marie.

Marie och Micke poängterar att vinsten blir en helhetssyn för eleverna. De ser ett sammanhang och förstår varför saker ser ut som de gör. Saker som sker i världen får de lättare in i undervisningen. Kunskapen blir mer komplex vilket ökar möjligheterna för eleven att nå längre i sin egen måluppfyllelse.

Lärarna på Holstagårdsskolan tycker det är viktigt att lyfta fram de estetiska uttrycken mer och jobba med olika arbetssätt. När de involverade lärarna för de estetiska ämnena blev de kreativa processerna tydligare och film, musik och bild ingår alltid i projekten.

Hur går betygsättningen till?

Marie och Micke upplever att varje elev når längre i varje ämne när de jobbar i projekt. De får olika perspektiv  och kan bli bedömda i olika ämnen på samma uppgift. Till exempel kan en elev  få olika betyg i svenska och historia på en uppsats om Andra världskriget.

– Varje elev bestämmer själv sin fördjupning och vilken betygsnivå han eller hon vill satsa på. På så sätt anpassas projektarbetet till varje elevs förutsättningar och mål. Samtidigt tycker de allra flesta att det är roligare och mer stimulerande att jobba på det här sättet och når ofta längre än de skulle gjort i traditionell undervisning. De vet vad som förväntas av dem, säger Marie.

En positiv bieffekt med arbetssättet är att eleverna inte tävlar med varandra. Istället lär de av varandra i en effektiv process där den individuella prestationen kan se olika ut.

Vinst även för lärarna

Även i lärarlaget märks skillnad när man jobbar med projekt:

– Vi lärare jobbar nära varandra, vi vet alltid vad som händer. Arbetssättet skapar intresse och förståelse för varandras ämnen. Det blir också en fördel för eleverna, genom att de får en helhet och ett sammanhang. Vi lär av varandra, både kollegialt och mellan elever, säger Micke.

Insynen i varandras ämnen gör också att lärarna kan planera projekten och minska arbetsbelastningen i vissa ämnen. På så sätt fungerar  helheten för eleven, när det är tid för till exempel nationella prov eller färdighetsträning i speciella ämnen.

Arbetssättet förstärker relationen mellan lärare och elev. Läraren ser eleven i olika undervisningssammanhang och kan se styrkor och svagheter som hen kanske inte skulle fått syn på annars.

– Alla lär olika. En del är starka i praktiska övningar medan andra är starka i teoretiska ämnen.  När vi jobbar i projekt får eleven testa olika arbetssätt och det finns alltid något som tilltalar varje elev. Vi pushar utifrån elevens förutsättningar, säger Marie.

Bra träning inför gymnasiet

Projektarbetet ger eleverna bra träning inför gymnasiet. Att få ett bra driv i arbetsprocessen, jobba självständigt i uppstart, genomförande och avslut ger klara fördelar och gör att eleverna känner sig bekväma med arbetssättet. Eleverna växer som personer när de upplever att de utvecklas i arbetet.

  • Det ska vara lustfyllt och greppbart! När eleverna trivs socialt blir arbetet bra, avslutar Marie.