Trygghet och trivsel

Vi vill att alla barn och vuxna på Holstagårdsskolan ska känna sig trygga och uppleva sin skola som en positiv miljö för lärande och utveckling.

Vi arbetar aktivt med vår likabehandlingsplan samt Olweus åtgärdsprogram för att motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling. I likabehandlingsplanen berättar vi om hur vi gör för att våra elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur vi gör för att upptäcka om det är problem, hur ansvaret mellan ledning och pedagogerna fördelad. Eleverna involveras i likabehandlingsplanen genom samtal och enkätundersökningar. De samlade resultaten används sedan som underlag för formuleringen av nya mål för verksamheten.

Program mot mobbning

Olweus åtgärdsprogram är en metod med vilken man arbetar för att förebygga mobbning i skolverksamheten. Liksom för alla Helsingborgs stads skolor är arbetet med Olweus en naturlig del av vardagen på Holstagårdsskolan. Vi arbetar med programmet i form av rollspel, övningar och klassmöten med diskussioner som handlar om relationer och hur man ska vara mot varandra. Andra åtgärder för att öka tryggheten är rastvaktsystem samt täta och direkta kontakter med elevernas föräldrar.

För att bibehålla en hög standard i vårt Olweusarbete genomgår vi en återkommande certifieringsprocess. Är du intresserad av att se på vårt certifikat och certifieringsbrev kan du höra av dig till vår skolassistent petra.talevska@helsingborg.se

Läs mer om Olweus.